REGULAMIN ?WIADCZENIA US?UG DROG? ELEKTRONICZN? PRZEZ Perfect-Sport.com.pl

Postanowienia wst?pne

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin ?wiadczenia us?ug drog? elektroniczn? w obszarze domeny internetowej Siatki24.eu, który okre?la warunki ?wiadczenia Us?ug Elektronicznych przez Sprzedawc? za po?rednictwem witryny www.siatki24.eu na rzecz Klientów.
 2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawc? Umow? o ?wiadczenie us?ugi, pod warunkiem posiadania pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych, lub ograniczonej zdolno?ci do czynno?ci prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowi?zuj?cego albo bycia osob? prawn? lub jednostk? organizacyjn?.
 3. Konsument to Klient, który jest osob? fizyczn? i zawiera Umow? niezwi?zan? bezpo?rednio z prowadzon? przez niego dzia?alno?ci? gospodarcz? lub zawodow?.
 4. Sprzedawca to ?Perfect-Sport? Daniel Perfect-Sport, ul. Soko?owice 102 Ole?nica 56-400, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej pod numerem oraz , b?d?cy us?ugodawc?, administratorem i w?a?cicielem Sklepu.
 5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawc? w j?zyku polskim za po?rednictwem witryny www dost?pnej w sieci Internet pod adresem url: www.siatki24.eu. Sklep ?wiadczy na rzecz Klientów Us?ugi Elektroniczne, w tym Sprzeda?.
 6. Us?uga Elektroniczna to us?uga ?wiadczona przez Sprzedawc? na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomi?dzy stronami za po?rednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odleg?o??, bez jednoczesnej fizycznej obecno?ci stron.
 7. Koszyk to funkcjonalno?? Sklepu, umo?liwiaj?c? kompletowanie zamówie? Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów obj?tych zamówieniem nast?puje poprzez u?ycie przycisku ?Do koszyka?, znajduj?cego si? przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
 8. Konfigurator to funkcjonalno?? Sklepu, umo?liwiaj?ca dostosowanie cech zamawianego Produktu, w szczególno?ci jego wymiarów, koloru i ilo?ci.
 9. Sprzeda? to ?wiadczona przez Sprzedawc? na rzecz Klienta us?uga sprzeda?y Produktów bez jednoczesnej obecno?ci stron (na odleg?o??), poprzez przekaz danych na indywidualne ??danie Klienta, przesy?ana i otrzymywana za pomoc? urz?dze? do elektronicznego przetwarzania, w??cznie z kompresj? cyfrow?, i przechowywaniem danych, która jest w ca?o?ci nadawana, odbierana lub transmitowana za pomoc? sieci telekomunikacyjnej.
 10. Umowa to umowa o ?wiadczenie przez Sprzedawc? na rzecz Klienta Us?ugi Elektronicznej.
 11. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy u?yciu których Klient mo?e si? z nim skontaktowa?, tj. ?Perfect-Sport? Daniel Perfect-Sport, ul. Soko?owice 102 Ole?nica 56-400, adres e-mail: sklep@perfect-sport.com.pl, tel.: 71 700 03 92.
 12. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy u?yciu których Sprzedawca mo?e skontaktowa? si? z Klientem, obejmuj?ce adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 13. Konto Klienta to panel zarz?dzaj?cy zamówieniami Klienta, dost?pny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i Logowania.
 14. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy u?yciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajduj?cego si? na jego stronie internetowej.
 15. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawc? w celu Sprzeda?y.
 16. Dostarczenie to dor?czenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za po?rednictwem Przewo?nika.
 17. Przewo?nik to b?d?cy przewo?nikiem podmiot wykonuj?cy czynno?ci Dostarczania Produktów we wspó?pracy ze Sprzedawc?.
 18. Dni Robocze to dni od poniedzia?ku do pi?tku, z wy??czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Ogólne warunki Umowne

 1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? ustanawia Regulamin, który udost?pnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: www.siatki24.eu.
 2. Sprzedawca ?wiadczy Us?ugi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowi?zuj?cego prawa.
 3. Sprzedawca udost?pnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.
 4. Klienci mog? w dowolnym czasie: uzyska? dost?p do Regulaminu, utrwali? go, pozyska? i odtworzy? poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no?niku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowi? oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do sk?adania ofert zawarcia Umowy Sprzeda?y.
 6. ?wiadczenie wszystkich Us?ug Elektronicznych odbywa si? za po?rednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dob? i 7 dni w tygodniu.
   

§2 Warunki korzystania i Rejestracja

 1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urz?dzeniem teleinformatycznym z dost?pem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowan? przegl?dark? internetow? w wersji aktualnej b?d? poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a tak?e aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 2. Korzystanie ze Sklepu nast?puje poprzez zapoznanie si? z jego zawarto?ci?.
 3. Zarz?dzanie zamówieniami Klienta odbywa si? za po?rednictwem Konta Klienta. Korzystanie z Konta Klienta jest mo?liwe po jego utworzeniu, przy u?yciu w?a?ciwego loginu i has?a. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga si? zalogowania przy u?yciu has?a.
 4. Utworzenie Konta Klienta nast?puje poprzez dobrowoln? Rejestracj?, polegaj?c? na wype?nieniu i wys?aniu Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udost?pniony w obszarze strony internetowej Sklepu.
 5. Wype?nienie formularza rejestracyjnego polega na wype?nieniu wszystkich obowi?zkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy u?yciu prawdziwych, kompletnych i dotycz?cych Klienta danych, a w szczególno?ci Danych Kontaktowych Klienta.
 6. Przed wys?aniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego w?a?ciwego pola Klient powinien o?wiadczy? i?:
  1. wyra?a zgod? na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, w celu realizacji Us?ug Elektronicznych przez Sprzedawc?,
  2. zapozna? si? z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 7. Wys?anie formularza rejestracyjnego polega na jego wys?aniu do Sprzedawcy za po?rednictwem Sklepu, przy u?yciu w?a?ciwej funkcjonalno?ci, znajduj?cej si? w obszarze formularza rejestracyjnego.

§3 ?wiadczenie bezp?atnych Us?ug Elektronicznych

 1. Sprzedawca ?wiadczy na rzecz Klientów nast?puj?ce bezp?atne Us?ugi Elektroniczne:
  1. udost?pnienie formularza kontaktowego,
  2. udost?pnienie formularza zamówie? wraz z konfiguratorem,
  3. prowadzenie Konta Klienta,
  4. Newsletter.
 2. Umowa o ?wiadczenie us?ugi udost?pnienia formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpocz?cia korzystania z formularza kontaktowego i zostaje rozwi?zana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynno?ci przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udost?pnienie formularza kontaktowego znajduj?cego si? na stronie internetowej Sklepu, w celu wys?ania wiadomo?ci do Sprzedawcy.
 3. Umowa o ?wiadczenie us?ugi udost?pnienia formularza zamówie? zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpocz?cia korzystania z formularza zamówie? i zostaje rozwi?zana w chwili z?o?enia zamówienia lub zaniechania jego z?o?enia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udost?pnienie formularza zamówie? wraz z konfiguratorem, znajduj?cego si? na stronie internetowej Sklepu, w celu sporz?dzenia i wys?ania zamówienia do Us?ugodawcy.
 4. Umowa o ?wiadczenie us?ugi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udost?pnienie panelu zarz?dzaj?cego zamówieniami Klienta.
 5. Umowa o ?wiadczenie us?ugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili otrzymania przez Klienta na adres poczty elektronicznej potwierdzenia zawarcia Umowy o ?wiadczenie us?ugi Newsletter przez Sprzedawc?. Zamówienie us?ugi nast?puje poprzez u?ycie przez Klienta w?a?ciwego pola aktywacji Newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udost?pnionym przez Sprzedawc? na stronie internetowej Sklepu. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ?wiadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, polegaj?ce na przesy?aniu na adres poczty elektronicznej wiadomo?ci zawieraj?cych informacje dotycz?ce Produktów lub Us?ug Elektronicznych ?wiadczonych przez Sprzedawc?.
 6. Umowa o ?wiadczenie bezp?atnej Us?ugi Elektronicznej mo?e by? rozwi?zana przez Klienta lub Sprzedawc? bez podania przyczyny i w ka?dym czasie, przy zastosowaniu uj?tych w Regulaminie funkcjonalno?ci lub poprzez wiadomo?? e-mail, przes?an? pod adres e-mail uj?ty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Zamówienia

 1. Zamówienia na Produkty mo?na sk?ada? za po?rednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dob?, przy u?yciu funkcji Koszyk oraz konfiguratora w zakresie okre?lenia cech Produktu, w szczególno?ci jego wymiarów, koloru i ilo?ci. Po skompletowaniu listy zamówie? Produktów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu sk?adania zamówienia jako Klient zalogowany.
 3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób sk?adania zamówienia poprzez u?ycie przycisku:
  1. ?Stwórz konto?, przy u?yciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje Rejestracji Konta Klienta i przy jego u?yciu przechodzi do kolejnego etapu sk?adania zamówienia.
  2. ?Zaloguj si?? w ?Ju? zarejestrowany??, przy u?yciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu sk?adania zamówienia.
 4. Po wyborze sposobu sk?adania zamówienia, Klient podaje:
  1. informacje rozliczeniowe,
  2. informacje o dostawie, zawieraj?ce adres Dostarczenia,
  3. sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór w?a?ciwej opcji Dostarczenia,
  4. sposób p?atno?ci, poprzez wybór w?a?ciwej opcji p?atno?ci.
 5. Z?o?enie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wy?wietlenie w obszarze Koszyka, informacji o ??cznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególno?ci kosztami Dostarczenia i p?atno?ci.
 6. Z?o?enie zamówienia mo?e nast?pi? poprzez u?ycie pola ?Potwierdzam zakup? w Koszyku i jest równoznaczne ze z?o?eniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzeda?y Produktów uj?tych w zamówieniu.
 7. Przed wys?aniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego w?a?ciwego pola Klient powinien o?wiadczy? i? zapozna? si? z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 8. Z?o?one zamówienie mo?e zosta? zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesy?ki przez Sprzedawc?.
 9. Zmiana zamówienia mo?e obejmowa? jego anulowanie, anulowanie w cz??ci, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmian? adresu Dostarczenia.
 10. Sprzedawca niezw?ocznie poinformuje Klienta o niemo?liwo?ci realizacji zamówienia, w przypadku wyst?pienia okoliczno?ci j? powoduj?cych. Udzielenie tej informacji nast?puje telefonicznie lub elektronicznie, przy u?yciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja mo?e zawiera? nast?puj?ce sposoby modyfikacji zamówienia:
  1. anulowanie w cz??ci niemo?liwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem warto?ci zamówienia,
  2. dokonanie podzia?u Produktów podlegaj?cych Dostarczeniu na cz??? której Dostarczenie jest mo?liwe oraz cz???, której Dostarczenie nast?pi w pó?niejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem warto?ci zamówienia,
  3. anulowanie zamówienia w ca?o?ci, co skutkuje umorzeniem warto?ci zamówienia.
 11. Potwierdzenie przyj?cia zamówienia nast?puje w drodze przes?ania przez Sprzedawc? wiadomo?ci e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyj?cia zamówienia jest równoznaczne z przyj?ciem przez Sprzedawc? oferty zawarcia Umowy Sprzeda?y, z?o?onej przez Klienta.

§5 Sprzeda?

 1. Sprzedawca ?wiadczy na rzecz Klientów us?ug? sprzeda?y Produktów na odleg?o??, za po?rednictwem Sklepu.
 2. Przedmiot Umowy Sprzeda?y obejmuje zobowi?zanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta w?asno?ci Produktów i wydania ich, oraz zobowi?zanie Klienta do odebrania Produktów i zap?aty Sprzedawcy ceny Produktów.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegaj?cych na obni?eniu ceny Produktu do okre?lonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegaj?cych promocji.
 4. Zawieraj?c Umow? Sprzeda?y, Sprzedawca zobowi?zuje si? do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
 5. Umowa Sprzeda?y zostaje zawarta z chwil? potwierdzenia przyj?cia zamówienia Klienta przez Sprzedawc?.
 6. Wydanie Produktów nast?puje niezw?ocznie i zwykle w ci?gu 1 Dnia Roboczego.
 7. Czas realizacji wydania Produktów mo?e ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
 8. Wydanie Produktów odbywa si?:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za po?rednictwem Przewo?nika, pod adres podany przez Klienta,
  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, w siedzibie Sklepu.
 9. Wydanie Produktów nast?puje nie wcze?niej, ni? po uiszczeniu zap?aty przez Klienta.
 10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewo?nikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie sk?adania zamówienia, poprzez przes?anie wiadomo?ci e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. Niebezpiecze?stwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwil? jej wydania Konsumentowi.
 12. Dostarczona przesy?ka powinna zosta? zbadana przez Klienta przy obecno?ci Przewo?nika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesy?ki Klient ma prawo ??da? sporz?dzenia w?a?ciwego protoko?u.

§6 P?atno?ci

 1. Warto?? p?atno?ci z tytu?u Sprzeda?y jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajduj?cego si? na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie s? cenami brutto podanymi w polskich z?otych i zawieraj? warto?? podatku VAT, natomiast nie zawieraj? kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy p?atno?ci.
 2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
 3. ??czna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed z?o?eniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz p?atno?ci, obejmuje cen? za zamówione Produkty wraz z nale?no?ciami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególno?ci kosztami Dostarczenia i transakcji. ??czna cena zamówienia jest wi???ca dla Sprzedawcy i Klienta.
 4. Sklep umo?liwia przelew na rachunek bankowy Sklepu jako sposób p?atno?ci z tytu?u ?wiadczonych Us?ug Sprzeda?y.
 5. Termin p?atno?ci nale?no?ci przypada na chwil? wydania Produktu.
 6. Rachunek lub faktura VAT z tytu?u Us?ugi Sprzeda?y zostaj? do??czone do Produktów podlegaj?cych wydaniu lub przes?ane wiadomo?ci? e-mail pod adres e-mail Klienta, w zale?no?ci od woli Klienta.
 7. Klient wyra?a zgod? na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 8. Zwrot p?atno?ci przez Sprzedawc? nast?puje niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:
  1. odst?pienia od Umowy przez Konsumenta,
  2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub cz??ci zamówienia op?aconego przed realizacj?,
  3. uznania przez Sprzedawc? roszczenia obj?tego zg?oszeniem reklamacyjnym w ca?o?ci lub cz??ci, na podstawie powszechnie obowi?zuj?cych przepisów.
   1. Zwrot p?atno?ci nast?puje przy u?yciu takiego samego sposobu p?atno?ci, jaki zosta? u?yty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba ?e wyrazi on zgod? na inne rozwi?zanie, które nie wi??? si? dla niego z ?adnymi kosztami.
   2. Sprzedawca nie jest zobowi?zany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, je?eli Klient wybra? sposób Dostarczenia Produktów inny ni? najta?szy zwyk?y sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawc?.

§7 Reklamacje i gwarancje

 1. Reklamacje mo?na sk?ada? w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy u?yciu formularza, którego wzór stanowi za??cznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dost?pny do pobrania tutaj.
 2. Zg?oszenie reklamacyjne powinno zawiera? opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zg?oszenia. W tre?ci sk?adanej reklamacji zaleca si? podanie Danych Kontaktowych Klienta, które pos?u?? udzieleniu odpowiedzi na reklamacj? oraz prowadzeniu korespondencji z ni? zwi?zanej.
 4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawc?, Klient powinien Dostarczy? lub przes?a? reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
 5. Reklamacje mo?na sk?ada? z tytu?u r?kojmi za wady Produktów obj?tych Umow? Sprzeda?y oraz innych Us?ug Elektronicznych.
 6. Je?eli Produkt ma wad?, Klient mo?e ??da? wymiany Produktu na wolny od wad albo usuni?cia wady. Sprzedawca jest obowi?zany wymieni? Produkt wadliwy na wolny od wad lub usun?? wad? w rozs?dnym czasie bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta.
 7. Sprzedawca mo?e odmówi? zado??uczynienia ??daniu Klienta, je?eli doprowadzenie do zgodno?ci z Umow? Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemo?liwy albo w porównaniu z drugim mo?liwym sposobem doprowadzenia do zgodno?ci z Umow? wymaga?by nadmiernych kosztów.
 8. Je?eli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca mo?e odmówi? wymiany Produktu na wolny od wad lub usuni?cia wady tak?e wtedy, gdy koszty zado??uczynienia temu obowi?zkowi przewy?szaj? cen? Produktu sprzedanego.
 9. Je?eli Produkt ma wad?, Klient mo?e z?o?y? o?wiadczenie o obni?eniu ceny albo odst?pieniu od Umowy, chyba ?e Sprzedawca niezw?ocznie i bez nadmiernych niedogodno?ci dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wad? usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je?eli Produkt by? ju? wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawc? albo Sprzedawca nie uczyni? zado?? obowi?zkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usuni?cia wady. Klient nie mo?e odst?pi? od umowy, je?eli wada jest nieistotna.
 10. Konsument mo?e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc? usuni?cia wady ??da? wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu ??da? usuni?cia wady, chyba ?e doprowadzenie Produktu do zgodno?ci z Umow? w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemo?liwe albo wymaga?oby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc?. Przy ocenie nadmierno?ci kosztów uwzgl?dnia si? warto?? Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak?e bierze si? pod uwag? niedogodno?ci, na jakie nara?a?by Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 11. Obni?ona cena o której stanowi pkt 9 i 10 powy?ej, powinna pozostawa? w takiej proporcji do ceny wynikaj?cej z Umowy, w jakiej warto?? Produktu z wad? pozostaje do warto?ci Produktu bez wady.
 12. Konsument posiada mo?liwo?? skorzystania z nast?puj?cych pozas?dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze?:
  1. z?o?enie wniosku o rozstrzygni?cie sporu wynik?ego z zawartej Umowy Sprzeda?y do sta?ego polubownego s?du konsumenckiego dzia?aj?cego przy Inspekcji Handlowej,
  2. z?o?enie wniosku o wszcz?cie post?powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako?czenia sporu mi?dzy Konsumentem, a Sprzedawc? do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji spo?ecznej, do której zada? statutowych nale?y ochrona konsumentów.
 13. Produkty mog? by? obj?te gwarancj? producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnie? wynikaj?cych z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Z?o?enie reklamacji do gwaranta mo?e zosta? dokonane za po?rednictwem Sprzedawcy lub bezpo?rednio do gwaranta.
 14. Klient mo?e wykonywa? uprawnienia z tytu?u r?kojmi za wady fizyczne rzeczy niezale?nie od uprawnie? wynikaj?cych z gwarancji.

§8 Odst?pienie od Umowy

 1. Konsument mo?e bez podawania przyczyny odst?pi? w terminie 14 dni od Umowy o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzeda?y, z zastrze?eniem norm wskazanych w tre?ci pouczenia o odst?pieniu od Umowy, stanowi?cego za??cznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dost?pny do pobrania tutaj.
 2. Prawo odst?pienia od Umowy Elektronicznej nie przys?uguje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzeda?y:
  1. je?eli Sprzedawca wykona? w pe?ni us?ug? za wyra?n? zgod? Konsumenta, który zosta? poinformowany przed rozpocz?ciem ?wiadczenia, ?e po spe?nieniu ?wiadczenia przez Sprzedawc? utraci prawo odst?pienia od Umowy,
  2. Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego wed?ug specyfikacji Konsumenta lub s?u??cego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. Produktów, które po Dostarczeniu, ze wzgl?du na swój charakter, zostaj? nieroz??cznie po??czone z innymi rzeczami.
 3. Konsument mo?e odst?pi? od Umowy Sprzeda?y, sk?adaj?c Sprzedawcy o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy. O?wiadczenie mo?na z?o?y? na formularzu, którego wzór stanowi za??cznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dost?pny do pobrania tutaj.
 4. W przypadku otrzymania drog? elektroniczn? o?wiadczenia o odst?pieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzeda?y, Sprzedawca niezw?ocznie prze?le Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. Niezw?ocznie, jednak nie pó?niej ni? w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odst?pi? od Umowy Sprzeda?y, ma on obowi?zek zwróci? Produkt Sprzedawcy lub przekaza? go osobie upowa?nionej przez Sprzedawc?. Do zachowania terminu wystarczy odes?anie Produktu przed jego up?ywem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponowa?, ?e sam odbierze Produkt.
 6. Sprzedawca zobowi?zuje si? do odebrania Produktu na swój koszt, gdy ze wzgl?du na jego charakter nie mo?na odes?a? Produktu w zwyk?y sposób poczt?, a jednocze?nie Produkt zosta? Dostarczony Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwa? w chwili zawarcia Umowy Sprzeda?y.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialno?? za zmniejszenie warto?ci Produktu b?d?ce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj?cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku odst?pienia od Umowy Sprzeda?y, uwa?a si? j? za niezawart?. Je?eli Konsument z?o?y? o?wiadczenie o odst?pieniu od Umowy Sprzeda?y zanim Sprzedawca przyj?? jego ofert?, oferta przestaje wi?za?.
 9. Informacje dotycz?ce korzystania z prawa odst?pienia od Umowy znajduj? si? w pouczeniu o odst?pieniu od Umowy, stanowi?cym za??cznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dost?pny do pobrania tutaj.

§9 Postanowienia uzupe?niaj?ce

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdj?cia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów s? przedmiotem praw autorskich ich w?a?cicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowi? w?asno?? prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomo?ci, i? zabronione jest dostarczanie przez Klienta tre?ci bezprawnych.
 4. Sprzedawca zobowi?zuje si? do dok?adania nale?ytych stara? celem umo?liwienia prawid?owego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwi?zywaniu problemów technicznych, zwi?zanych z jego dzia?aniem.
 5. Sprzedawca zobowi?zuje si? do prowadzania dzia?a? zmierzaj?cych do ochrony danych znajduj?cych si? w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dost?pem i u?yciem. Klient ponosi odpowiedzialno?? za nast?pstwa ujawnienia swojego loginu lub has?a osobom trzecim.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno?ci za:
  1. przerwy w prawid?owym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienale?yte wykonywanie Us?ug Elektronicznych, spowodowane si?? wy?sz?, w stosunku do Klientów nieb?d?cych Konsumentami,
  2. przerwy w prawid?owym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienale?yte wykonywanie Us?ug Elektronicznych na rzecz Klientów nieb?d?cych Konsumentami, spowodowane czynno?ciami technicznymi lub przyczyn? le??c? po stronie podmiotów za pomoc? których Sklep ?wiadczy Us?ugi Elektroniczne,
  3. korzy?ci utracone przez Klienta nieb?d?cego Konsumentem,
  4. nast?pstwa wykorzystania danych dost?powych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy wesz?y one w ich posiadanie w nast?pstwie naruszenia postanowie? Regulaminu przez Klienta,
  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowie? Regulaminu.

§10 Postanowienia ko?cowe

 1. Sprzedawca mo?e zbiera? informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urz?dzeniu Klienta, korzystaj?c z mechanizmu pami?ci przegl?darki przy u?yciu plików ?cookies?.
 2. Dane osobowe u?ytkowników Sklepu przetwarzane s? na podstawie zgody osób, których dotycz? lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotycz? jest jej stron? lub gdy jest to niezb?dne do podj?cia dzia?a? przed zawarciem Umowy na ??danie osoby, której dane dotycz?.
 3. Dane osobowe s? zbierane w celu ?wiadczenia us?ug przez Sklep. Osobom, których dane zosta?y przez Sklep zebrane, przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego ??dania zaprzestania ich przetwarzania, a tak?e sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatno?ci oraz polityki plików ?cookies? uregulowane zosta?y w dokumencie ?Polityka prywatno?ci oraz polityka plików cookies?, stanowi?cym za??cznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu i dost?pny do pobrania tutaj.
 5. Zawieraj?c Umow? o ?wiadczenie Us?ugi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upowa?nia Sprzedawc? do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji zwi?zanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a tak?e informacji handlowych w przypadku wyra?enia na to odr?bnej zgody.
 6. Klient nieb?d?cy Konsumentem jest zobowi?zany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczno?ci ich zastosowania przy dor?czeniach.
 7. Postanowienia Regulaminu nie maj? na celu wy??cza? ani ogranicza? praw Klienta b?d?cego Konsumentem, wynikaj?cych z przepisów polskiego prawa powszechnie obowi?zuj?cego.
 8. W przypadku niezgodno?ci postanowie? Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowi?zuj?cego, stosuje si? te przepisy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj? przepisy polskiego prawa powszechnie obowi?zuj?cego.

 


Menu

Szukaj

Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Zobacz koszyk